فضای ویژه میهمانان خصوصی(vip)


فضای پذیرایی عمومی (cip)


محصولات قابل ارائه در نمایشگاه 


فضا های کاربردی غرفه


ملزومات عمومی طراحی


تجهیزات نمایشگاهی 


لوگو